Có 1 kết quả:

triều miếu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi vua làm việc và nơi thờ tổ tiên nhà vua. Chỉ chung nơi triều đình cung điện.