Có 1 kết quả:

triều bái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chầu lạy vua.

Một số bài thơ có sử dụng