Có 1 kết quả:

triều chính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc trị nước do vua quan ấn định.