Có 1 kết quả:

triều đẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hướng chầu về sao Bắc Đẩu. Tên một loài cá quả, cá sộp ( tương tự như cá lóc ), vì tục truyền ban đêm loài cá này thường hướng về sao Bắc Đẩu. Truyện Trê Cóc : » Xa nghe triều đẩu anh hùng «.