Có 1 kết quả:

triều hiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Triều cống 朝貢.