Có 1 kết quả:

triều cống

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gặp mặt gặp vua và dâng lễ vật.