Có 1 kết quả:

triều tiên

1/1

triều tiên

phồn thể

Từ điển phổ thông

nước Triều Tiên

Từ điển trích dẫn

1. Tức là Bắc Hàn ngày nay (tiếng Anh: North Korea). § Cũng gọi là “Cao Li” 高麗.

Một số bài thơ có sử dụng