Có 1 kết quả:

mộc nô

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên chỉ loại cây cam, quýt.

Một số bài thơ có sử dụng