Có 1 kết quả:

mộc miên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây gạo, Cây bông gạo.

Một số bài thơ có sử dụng