Có 1 kết quả:

mạt thế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thời kì suy sụp. Cuối đời.

Một số bài thơ có sử dụng