Có 1 kết quả:

mạt tục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phong tục thấp hèn.

Một số bài thơ có sử dụng