Có 1 kết quả:

mạt liêu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quan lại cấp dưới.