Có 1 kết quả:

mạt kĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái tài hèn mọn. Tiếng khiêm nhường để nói về cái tài sản của mình. Cũng như Tiện kĩ.

Một số bài thơ có sử dụng