Có 1 kết quả:

mạt lộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường cùng, không còn xoay trở gì được nữa — Gần hết thời hạn.

Một số bài thơ có sử dụng