Có 1 kết quả:

mạt hạng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại chót, loại thấp kém nhất.