Có 1 kết quả:

bản thể

1/1

bản thể

giản thể

Từ điển phổ thông

bản thể