Có 1 kết quả:

bổn phận

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Địa vị hoặc chức vụ. ◇Tuân Tử 荀子: “Tiểu biện bất như kiến đoan, kiến đoan bất như kiến bổn phận” 小辯不如見端, 見端不如見本分 (Phi tướng 非相) Biện biệt nhỏ không bằng thấy đầu mối, thấy đầu mối không bằng thấy địa vị (cao thấp sang hèn) của mình.
2. Phần việc của mình phải làm. ◇Cao Minh 高明: “Tố nữ công thị nhĩ bổn phận đích sự” 做女工是你本分的事 (Cấp cổ các bổn tì bà kí 汲古閣本琵琶記, Đệ tam xích) Làm việc nữ công là phận sự của mi.
3. An phận thủ kỉ. ◇Dụ thế minh ngôn 喻世明言: “Kim Hiếu thị cá bổn phận đích nhân” 金孝是個本分的人 (Quyển nhị, Trần ngự sử xảo khám kim thoa điền 陳御史巧勘金釵鈿) Kim Hiếu là một người an phận thủ kỉ.
4. Vốn là, bổn lai. ◇Trương Thọ Khanh 張壽卿: “Bổn phận thiên nhiên bạch tuyết hương, Thùy tri kim nhật khước nùng trang” 本分天然白雪香, 誰知今日卻濃粧 (Hồng lê hoa 紅梨花, Đệ nhị chiệp) Vốn là hương tuyết trong trắng tự nhiên, Ai ngờ bây giờ sao mà trang sức diễm lệ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phần việc mà mình phải làm.

Một số bài thơ có sử dụng