Có 1 kết quả:

bổn hình

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Danh từ pháp luật: Hình phạt quy định trong pháp luật.