Có 1 kết quả:

bản sư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng chỉ ông thầy dạy mình — Tiếng nhà Phật, chỉ đức Thích — ca Mâu — ni.

Một số bài thơ có sử dụng