Có 1 kết quả:

bổn chỉ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ý hướng có từ đầu, nguyên ý.
2. Tông chỉ chủ yếu. ◇Quách Mạt Nhược 郭沫若: “Tòng dong trung đạo, giá tựu thị Trung Dong đích bổn chỉ” 從容中道, 這就是中庸的本旨 (Trung quốc cổ đại xã hội nghiên cứu 中國古代社會研究, Đệ nhất thiên, Đệ nhị chương, Đệ tứ tiết) Khuyến khích theo Trung đạo, đó chính là ý chỉ chủ yếu của thuyết Trung Dong.