Có 2 kết quả:

bản nguyênbổn nguyên

1/2

bản nguyên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nguồn gốc, căn nguyên, ban đầu

bổn nguyên

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Nguồn đầu của dòng nước.
2. Mượn chỉ căn nguyên, khởi nguyên. ◇Tư Mã Quang 司馬光: “Phù trị loạn, an nguy, tồn vong chi bổn nguyên, giai tại nhân quân chi tâm” 夫治亂, 安危, 存亡之本源, 皆在人君之心 (Tiến tu tâm trị quốc chi yếu trát tử trạng 進修心治國之要札子狀) Căn nguyên của yên loạn, an nguy, còn mất, đều ở trong lòng của vua.
3. Căn bổn, chỉ phương diện trọng yếu nhất của sự vật.