Có 1 kết quả:

bản sắc

1/1

bản sắc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bản sắc, màu sắc tự nhiên