Có 1 kết quả:

bổn nha

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sở quan, tiếng tự xưng.