Có 1 kết quả:

bổn luận

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phần chủ yếu trong một trứ tác, tức chủ đề.