Có 1 kết quả:

bản kim

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền vốn.