Có 1 kết quả:

bản tiền

1/1

bản tiền

giản thể

Từ điển phổ thông

tiền vốn, tư bản