Có 1 kết quả:

bổn đội

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dưới quy chế nhà Tống, quân đội năm mươi người làm thành một “đại đội” 大隊, là đơn vị tác chiến cơ bổn, gọi là “bổn đội” 本隊.
2. Hàng ngũ của mình từ trước đến giờ. ◇Hoàng Lục Hồng 黃六鴻: “Các quân chỉ đấu, trắc thân thối hoàn bổn đội” 各軍止鬥, 側身退還本隊 (Phúc huệ toàn thư 福惠全書, Bảo giáp 保甲, Huấn luyện ngũ tráng 訓練伍壯) Các quân ngừng đấu, xoay mình lui về hàng ngũ trước của mình.