Có 3 kết quả:

bản lãnhbản lĩnhbổn lĩnh

1/3

bản lãnh

phồn thể

Từ điển phổ thông

bản lĩnh, bản lãnh

Một số bài thơ có sử dụng

bản lĩnh

phồn thể

Từ điển phổ thông

bản lĩnh, bản lãnh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ tài năng — Ta còn hiểu là các thủ đoạn không tốt — Còn đọc Bổn lãnh.

Một số bài thơ có sử dụng

bổn lĩnh

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. Tài học, tài nghệ, tài năng.
2. Nguyên lai, căn bổn. ◇Kinh bổn thông tục tiểu thuyết 京本通俗小說: “Công danh nhị tự, thị yêm bổn lĩnh tiền trình, bất tác hiền khanh ưu lự” 功名二字, 是俺本領前程, 不索賢卿憂慮 (Thác trảm Thôi Ninh 錯斬崔寧) Hai chữ công danh, đó là con đường tương lai bấy nay của ta, chẳng để hiền khanh phải lo lắng.

Một số bài thơ có sử dụng