Có 2 kết quả:

bản lãnhbản lĩnh

1/2

bản lãnh

giản thể

Từ điển phổ thông

bản lĩnh, bản lãnh

bản lĩnh

giản thể

Từ điển phổ thông

bản lĩnh, bản lãnh