Có 1 kết quả:

yểu minh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xa xôi rộng lớn.