Có 1 kết quả:

yểu diểu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhìn về phía xa — Xa xôi.