Có 1 kết quả:

lâm lập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tụ lại đông đảo như rừng.