Có 1 kết quả:

khô nuy

1/1

khô nuy

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

khô héo, tàn héo, úa tàn