Có 1 kết quả:

khô cốt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xương khô. Nắm xương tàn của người chết.

Một số bài thơ có sử dụng