Có 1 kết quả:

tiêu bản

1/1

tiêu bản

giản thể

Từ điển phổ thông

1. cả ngọn lẫn gốc
2. tiêu bản, mẫu xét nghiệm
3. bệnh phẩm