Có 1 kết quả:

sở thanh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Âm nhạc của người nước Sở, vừa bi ai lại vừa hùng tráng.

Một số bài thơ có sử dụng