Có 1 kết quả:

nghiệp dĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đã trót làm rồi.

Một số bài thơ có sử dụng