Có 1 kết quả:

thụ nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nuôi dưỡng người tài.

Một số bài thơ có sử dụng