Có 1 kết quả:

hoành chinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đánh thuế nặng nề.

Một số bài thơ có sử dụng