Có 1 kết quả:

vũ tướng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quan võ, chỉ huy binh đội.