Có 1 kết quả:

tuế luật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cách tính tháng và mùa trong năm. Tụng Tây hồ phú của Nguyễn Huy Lượng: » Xem tuế luật đến Di tân bảy tấc «.