Có 1 kết quả:

tuế cống

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước nhỏ hàng năm nạp phẩm vật cho nước lớn.

Một số bài thơ có sử dụng