Có 1 kết quả:

quy canh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trở về cày ruộng, chỉ sự từ quan.

Một số bài thơ có sử dụng