Có 1 kết quả:

tử lộ

1/1

tử lộ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đường chết, đường cụt

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con đường dẫn tới cái chết.

Một số bài thơ có sử dụng