Có 1 kết quả:

tàn khách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khách khứa còn lại sau cùng, sắp về.