Có 1 kết quả:

mỗi nhất

1/1

mỗi nhất

giản thể

Từ điển phổ thông

mỗi cái, mỗi thứ, mỗi một, từng cái