Có 1 kết quả:

mỗi nhất

1/1

mỗi nhất

phồn thể

Từ điển phổ thông

mỗi cái, mỗi thứ, mỗi một, từng cái

Một số bài thơ có sử dụng