Có 1 kết quả:

sàm dục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ham muốn tham lam.