Có 1 kết quả:

thuỷ lộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường sông, đường biển. Như Thuỷ đạo. Truyện Hoa Tiên : » Viện đường thuỷ lộ thong dong «.

Một số bài thơ có sử dụng