Có 1 kết quả:

một hữu

1/1

một hữu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không có, không tồn tại

Một số bài thơ có sử dụng